De KNMvD is een vereniging voor en door de leden. In het bestuur, de ledenraad, groepsbesturen, commissies en werkgroepen zijn leden actief. Zij worden ondersteund door het bureau van de KNMvD dat is belast met de uitvoerende en coördinerende werkzaamheden. 

De belangrijkste documenten van de vereniging:
De Statuten
Het Huishoudelijk reglement
Klachtenregelement gezelschapsdieren

Als beroepsorganisatie heeft de KNMvD een Code voor de dierenarts waarin de collegiale verhoudingen zijn geregeld. Indien een lid van mening is dat een ander lid zich niet houdt aan deze code, kan er een klacht worden ingediend bij de ereraad. 

Structuur
De KNMvD kent een bestuur dat op hoofdlijnen bestuurt. Op strategisch niveau stemt het bestuur de te volgen richting af met de ledenraad. Kandidaten voor de ledenraad kunnen door tien stemgerechtigde leden worden voorgedragen. De benoeming van bestuurders geschiedt door de ledenraad uit de gewone leden van de Maatschappij. De ledenraad stelt alle gewone leden in staat zich bij de benoemingscommissie te kandideren. Daarnaast kan de benoemingscommissie zelf kandidaten aanzoeken. De vakinhoudelijk georiënteerde groepen zijn verantwoordelijk voor het beleid op hun eigen vakgebied. 

Toelichting groepen
Diersoortgerichte groepen:

 • GGL – Groep gezondheidszorg Landbouwhuisdieren met hieronder vier vakgroepen
  • VGH – Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer
  • VGP – Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee 
  • VGV – Vakgroep Gezondheidszorg Varken
  • VGVK – Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren 
 • GGG – Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren 
 • GGP – Groep Geneeskunde van het Paard

En diersoortoverschrijdende groepen:

 • GVS – Groep Veterinair Specialisten
 • DIMEO – Groep Dier(enarts), mens en omgeving ontstaan door een fusie van: 
  • GKZ – Groep Gezondheids- en Kwaliteitszorg
  • DIB – Groep Dierenartsen in Bedrijf
  • DIGO – Dierenartsen in Groen Onderwijs

Zie voor meer informatie www.knmvd.nl/groepen

Naast de groepen kent de KNMvD commissies en werkgroepen met elk een concrete opdracht van het bestuur. Vier commissies hebben een specifieke doelgroep waarvoor zij zich inzetten. 

 • PJD – Platform Jonge Dierenartsen
 • PS – Platform Senioren
 • DIBA – Dierenartsen in Buitenland Afgestudeerd