Mission statement
‘Tot heil van mens en dier’.

Missie

De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Onze kernwaarden zijn:

  • transparantie en kwaliteit
  • onafhankelijkheid en integriteit 
  • duurzaamheid

Visie

De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en milieu. De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijke verantwoord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg voor dier en mens.

Strategisch beleidsplan 2017-2020

Het strategisch beleid van de KNMvD is vastgelegd in een driejarig Strategisch Beleidsplan (SBP). Op basis van dit SBP wordt door bestuur en ledenraad een jaarplan met bijbehorende begroting vastgesteld voor het volgend jaar. U kunt hier het Strategisch beleidsplan 2017-2020 inzien. Leden kunnen ook jaarplan inzien.

Om het strategisch beleid van de KNMvD in lijn te brengen met actuele ontwikkelingen wordt het SBP jaarlijks bijgesteld. Hiervoor wordt onder andere gebruikt gemaakt van een door het bureau van de KNMvD opgestelde omgevingsanalyse, uit deze analyse afgeleide trends en ontwikkelingen zijn door bestuur en kader gebruikt om tijdens de kaderdagen in april van dit jaar, te komen tot een aantal hoofdlijnen voor het strategisch beleid van de komende vijf jaar.

‘Hoe heeft u als lid  invloed op het beleid  van de KNMvD?’ (Artikel TvD, dec 2013)

DESTEP voor strategisch beleidsplan KNMvD

Ter voorbereiding van het opstellen van het strategisch beleidsplan heeft de afdeling B&O de opdracht gekregen een externe omgevingsanalyse uit te voeren. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de DESTEP methode. Met deze methode worden relevante macro-economische ontwikkelingen in kaart gebracht die invloed hebben op de beroepsgroep dierenartsen. DESTEP benadert de externe omgeving vanuit 6 domeinen.

DESTEP onderdelen
- Demografisch: Wat is de opbouw en samenstelling van de bevolking?
- Economisch: Wat zijn de te verwachten trends en de economische factoren in de veterinaire markt? In welke mate zijn de middelen toegankelijk voor onze leden en de vereniging?
- Sociaal-cultureel: Welke veranderingen in levensstijl zijn waar te nemen? Wat is het koopgedrag van de huidige en potentiële consumenten in het algemeen en afnemers van diergeneeskundige diensten in het bijzonder?
- Technologisch: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op technologisch gebied?
- Ecologisch: Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van de interactie tussen mens, dier en milieu op onze leden en de vereniging?
- Politiek: Wat zijn de vooruitzichten op het gebied van regelgeving en is er sprake van consistentie en voorspelbaarheid van overheidsbeleid met betrekking tot het werkveld van de beroepsgroep en de vereniging?